Skip links

За нас

„АСТРАЛ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД,

ЗА НАС

Фирмата е основана през 2000г. под името „Астрал-Г” ООД, а по-късно е преименувана „Астрал Инженеринг” ООД. Дружеството е регистрирано в Камарата на строителите в България, под номер № І-001044, с протокол 0023/01.02.2008г и е редовен неин член. Основен предмет на дейност е извършване на предпроектни проучвания, цялостно проектиране и строителство на промишлени, административни и жилищни сгради, както и на инфраструктурни обекти.
Компанията разполага с квалифициран инженерно-тенхнически персонал от доказани в областта архитекти и инженери, които са на разположение да консултират и удовлетворят и най-високите изисквания на нашите клиенти при изготвяне на инвестиционни проекти. На разположения са също и 36 работника на постоянен трудов договор и около 20 работника на граждански договори. Всички работници разполагат с необходимата квалификация за извършване на съответните строително монтажни работи, като при нови технологии в областта на строителните дейности, винаги преминават необходимото обучение за повишаване на квалификацията за постигане на максимално качество на работата.
Компанията разполага с лична механизация и оборудване.

ПОЛИТИКА НА ФИРМАТА - „КАЧЕСТВО – В СРОК И НА РАЗУМНА ЦЕНА”
Спецификата на реализираните от „Астрал Инженеринг” ООД дейности се характеризират с разнообразие на предлаганите продукти/услуги и използвани материали, а това изисква много добра квалификация на персонала, познаване на съвременните тенденции при използването на съвременни материали и технологиите за използването им.
С цел поддържане на висок стандарт на качество за осигуряване и гарантиране безопасност на изгражданите и обновявани обекти, фирма „Астрал Инженеринг” ООД е разработила и внедрила Система за управление на качеството в съответствие с изискванията на БДС EN ISO 9001:2008 и цели по качеството за по-пълно удовлетворяване изискванията на клиентите.
Регламентираните правила и последователност при изпълнение на дейностите произтичащи от Системата за управление на качеството са задължителни за всеки служител на фирмата.
Изпълнението и контролът на дейностите е поверен на висококвалифицирани и подходящо обучен персонал, подлежащ периодично на опресняване на знанията и повишаване на квалификацията.
При изпълнение на производствените дейности „Астрал Инженеринг” ООД задължително спазва действащите международни и в страната стандарти и нормативни актове.
Ръководството и лично Управителя на „Астрал Инженеринг” ООД е ангажирано да осигуряват подходящи условия за ефективно и ефикасно функциониране и постоянно подобрение на Системата за управление на качеството с цел изпълнение на дефинираната Политика по качеството и поетите задължения към нашите клиенти.
За постигане на настоящите цели, организацията и системата по качество на „Астрал Инженеринг” ООД са изградени по начин позволяващ контрол на процесите и превантивно осигуряване на качеството.
Ръководството на „Астрал Инженеринг” ООД е изградило настоящата система, разчитайки на своите работници и служители и в съответствие с произтичащите отговорности при изпълнение на производствените дейности.
Отговорността за внедряване и довеждане до знанието на целия персонал на настоящата политика по качество е на Управителя на „Астрал Инженеринг” ООД.
Политиката по качество подлежи на преглед за актуалност и оценка на изпълнението й поне веднъж годишно, в рамките на Преглед от ръководството.

Политика и цели по Опазване на околната среда
Нашата основна цел е да създадем такова управление на процесите и организация на работата във фирмата, чрез които да се гарантира опазването на околната среда.
Като поема своята отговорност в изграждането, поддържането и постоянното подобрение на Системата за управление на околната среда (СУОС), ръководството декларира следните основни принципи, залегнали в политиката по УОС:
• Съответствие с предмета на дейност и въздействията върху околната среда - Съзнаваме отговорността си и се стремим да осигуряваме в максимална степен точно идентифициране на аспектите на околната среда и възможните рискове, произтичащи от дейността;
• Непрекъснато подобряване на дейността по опазване на околната среда и предотвратяване на замърсяването - основна цел на СУОС, която може да бъде постигната чрез непрекъснато наблюдение на протичането на процесите, намаляване на риска от замърсявания, както и ефективно и ефикасно подобряване на резултатността по отношение на УОС
• Спазване на действащото законодателство – фирмата се задължава да прилага действащата нормативна база както и други изисквания по отношение на околната среда;
• Документиране, въвеждане и поддържане – ръководството се задължава да осигури документиране, внедряване и поддържане СУОС;
• Огласяване и съпричастност на хората - ръководството огласява политиката по УОС и свързаните с нея цели и се стреми да създава подходящи условия, стимулиращи неговите служители за пълноценно участие и проява на инициатива при изпълнение на дейностите. Ръководството счита, че най-ценният ресурс на фирмата са хората. Като управлява тяхната пригодност, мотивация и удовлетвореност, ръководството се стреми да създаде условия, в която хората са отдадени на постигането на целите на фирмата по отношение на УОС;
• Достъпност на политиката – политиката е достъпна до всеки служител, както и до всички външни заинтересовани лица и обществеността, като по всяко време и при поискване тя ще бъде предоставяна за запознаване;
• Процесен, системен и фактологичен подход - създаваните от фирмата правила за работа са резултат от протичането на взаимосвързани основни и допълнителни процеси, които се разглеждат и управляват като система, а не самостоятелно. Решенията и действията са основани на обективни данни и факти.
Ръководството на фирмата се ангажира да постига високо качество на своите продукти и услуги, но не на всяка цена, а само при стриктно спазване на всички нормативни изисквания по УОС и при гарантирано опазване на околната среда.
Ръководството на фирмата гарантира, че:
• организацията разполага с нужните ресурси за изграждане, поддържане и развитие на Система за управление на УОС;
• се задължава да полага грижи въведената Система за управление на околната среда да функционира в съответствие с изискванията на ISO 14001:2004.

СЕРТИФИКАТИ

Имате въпрос ?

ПЛОВДИВ 4000 УЛ. „БОРИС САРАФОВ” №20 0897886086

Направете запитване
Explore
Drag